من مرد تو هستم I’m Your Man اثر لئونارد کوهن (Leonard Cohen)

   از اینجا بشنوید 

 

                                  گر تو عاشقی می خواهی                       If you want a lover

من هر آنچه را که تو از من طلب کنی برایت انجام می دهم                       I’ll do anything you ask me to
           و اگر نوع دیگری از عشق می خواهی                 And if you want another kind of love
من صورتکی از برای تو به سر می کنم                                             I’ll wear a mask for you
             اگر که معشوقه ای  می خواهی                                                  If you want a partner
دست من را بگیر                                                                  Take my hand
یا که می‌خواهی در عصبانیت بر من حمله آوری           Or if you want to strike me down in anger
این جا ایستاده ام                                                                 Here I stand
من مرد تو هستم                                                                I’m your man

*****

 

اگر که تو یک مشت زن می خواهی                                If you want a boxer
برای تو به درون گود پا می گذارم                      I will step into the ring for you
و اگر دکتری می خواهی                                And if you want a doctor
بند بند تو را معاینه می کنم                               I’ll examine every inch of you
اگر که یک راننده می خواهی                                              If you want a driver
سوار شو                                                              Climb inside
و اگر که می خوای من را به گشت و گذار ببری         Or if you want to take me for a ride
میدانی که می توانی                                    You know you can
من مرد تو هستم                                               I’m your man

***************

 

 

آه، ماه چقدر درخشان است                   Ah, the moon’s too bright
بند ها چقدر تنگ اند                            The chain’s too tight
   جانداران به خواب نمی‌روند                    The beast won’t go to sleep

به سوی تو دویده ام از میان قول هایی که به تو داده ام I’ve been running through these promises to you
 که عهد بستم و نتوانستم به آن ها عمل کنم          That I made and I could not keep

آه اگر چه یک مرد هیچ گاه نمی تواند یک زن را بازگرداند     Ah but a man never got a woman back
نه با التماس بر روی زانوانش                     Not by begging on his knees
که آن وقت من برای تو می خزیدم عزیز من                            Or I’d crawl to you baby
و به پاهایت می افتادم                                And I’d fall at your feet

و به قلبت  چنگ می انداختم                                   And I’d claw at your heart
و تن پوشت را می دریدم                                      And I’d tear at your sheet
می گفتم خواهش می کنم، خواهش می کنم                             I’d say please, please
من مرد تو هستم                                          I’m your man

 

*********

و اگر که می خواهی به خواب بروی                           And if you’ve got to sleep
لحظه ای در جاده                                  A moment on the road
       برای تو خواهم راند                                             I will steer for you

و اگر که می خواهی خیابان را به تنهایی سیر کنی        And if you want to work the street alone
         برای تو نا پیدا می شوم                                        I’ll disappear for you
اگر که پدری برای بچه هایت می خواهی                       If you want a father for your child
و یا که فقط می خواهی با من مسافتی را قدم بزنی        Or only want to walk with me a while
بر روی شن ها                                              Across the sand
من مرد تو هستم                                                     I’m your man

******

اگر که عاشقی می خواهی                          If you want a lover
 هر آن چه را که از من بخواهی برایت انجام می دهم         I’ll do anything you ask me to

   و یا اگر نوع دیگری از عشق می خواهی     And if you want another kind of love

 برای تو صورتکی به سر می کنم                           I’ll wear a mask for you

/ 0 نظر / 155 بازدید