عاشق مسیر های نرفته ام، بی ترس از چشم های از حدقه بیرون زده عوام و دهان های باز از تعجبشان...

راه را خودم انتخاب میکنم...

راهی نو...

مسیری که مردگان هرگز عبور نکرده اند و زنده ها را هم ترسانده اند...

خجالت نمیکشم، نمیترسم، خسته نمیشوم...

امیدوار و راسخ پا را بر تمام هرزه علفهای نادانی میگذارم که مسیرتکاملم را پوشانده اند....

عبور... عبور... و باز هم عبور...

از عادات ذهنی و پیش فرض ها عبور

 از سنتها و ادیان عبور

 از خرافات و جهل و نادانی عبور

از بت ها و خدایان زمینی و هرآنچه و هرآنکس که شعور مرا به سخره بگیرد عبور میکنم.

نقل از : جهانگردی ارزان وخاطرات سفر