گوش کن

جاده صدا می زند از دور قدم های ترا

چشم تو زینت تاریکی نیست
پلک ها را بتکان، کفش به پا کن و بیا

..

پارسایی است در آنجا که ترا خواهد گفت:
بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است.

"سهراب سپهری"

....................................................................................

Almost Worried Eyes اثر فردین خلعتیری