"به آرامی آغاز به مردن می ‌کنی

اگر سفر نکنی،

اگر کتابی نخوانی،

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،

...

به آرامی آغاز به مردن می ‌کنی

اگر برده‏ی عادات خود شوی،

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی ...

اگر روزمرّگی را تغییر ندهی

اگر رنگ ‏های متفاوت به تن نکنی،

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی.

 به آرامی آغاز به مردن می ‌کنی

...

اگر به خودت اجازه ندهی

که حداقل یک بار در تمام زندگی‏ ات

ورای مصلحت ‌اندیشی بروی ..."

پابلو نرودا

موزیک: "نیستی کجاست؟" : "الساندرو سافینا"