عشق نیروی عظیم تغییره.

توانایی پذیرش انسانی ست با همه ی وجود و صفاتش.

معشوقت با عشق بینهایتت بدهکار هیچ چیزی نیست به تو,هیچ دینی ندارد که حتی به اندازه ی سر سوزنی تو را دوست بدارد یا به یادت باشد یا حتی در حقت اندک خوبی یا جوانمردی کند.

او آزاد است که هرطور میخواهد باشد.بماند,برود,بخواهد,نخواهد,با تو خوب باشد,بد باشد.

هر قطره اشکی که از دلتنگی اش می ریزی نشئه ات می کند!

و تو در هوایی که او تنفس می کند آرامی.

و...

و...

و...

نویسنده:خودم