چهارمیش از بقیه بهتره خوشمزه

The Downeaster Alexa-Billy Joel