قصد من

فریب خودم نیست دل پذیر!  

قصد من

فریب خودم نیست.

 

اگر لب ها دروغ می گویند

از دست های تو راستی هویداست

شاملو

موزیک